Has anyone tried the #followyourheart vegan egg yet?! I'm a huge fan!